Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY.

 

Obchodné podmienky boli spracované podľa Občianského zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu (viď Kontakty).

 

1. Objednanie tovaru

 

Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku.

Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

Kupujúci sa zaregistruje prostredníctvom internetového registračného formulára a tým potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

• označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ kupujúceho, telefón a e-mail,

• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,

• množstvo požadovaných kusov produktov,

• vybraný spôsob platby,

• vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania,

• adresu pre dodanie tovaru

Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom do nasledujúceho pracovného dňa na adresu uvedenú kupujúcim.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

• dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

• názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

• adresu miesta doručenia tovaru

 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

•       Predávajúci je povinný:

o      dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

o      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

o      odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, dodací list a daňový doklad.

•       Kupujúci je povinný:

o      prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

o      zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

o      potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

3. Dodacie podmienky

 Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Nepredvídateľné okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a oznámiť mu náhradný termín dodania tovaru.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Na tomto mieste je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar osobne, alebo splnomocniť tretiu osobu na prevzatie tovaru v prípade jeho neprítomnosti.

Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike s využitím tretích subjektov, Kupujúci je povinný v najkratšom možnom čase upozorniť predávajúceho, keď mu zásielka nebola načas doručená, aby bolo možné v najkratšom možnom čase zabezpečit opätovné doručenie . Predávajúci neručí za dodanie v prípade nesprávnych údajov zadaných zo strany kupujúceho ( nesprávna adresa , spôsob platby atd...).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení a za prítomnosti prepravcu. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo poškodenia obalu na tovare, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia, ktorého správnosť potvrdí prepravca.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene s DPH na účet predávajúceho .

 
 

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby, a to :

-           v hotovosti pri dobierke tovaru  prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové a kuriérne služby

-          bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry, resp. zálohovej faktúry .

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri objednávke a potvrdení objednávky.

 

V prípade omeškania s platením kúpnej ceny na základe vystavenej faktúry je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 

 

6. Ochrana osobných údajov

 Kupujúci uvádza pri objednaní nasledujúce údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ, DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi . Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou mailovej správy.

Ak je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V tom prípade kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky spät predávajúcemu, pričom hradí prepravné náklady. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

Ak sa predávajúci a kupujúci  nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1.  
    • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
    • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho  alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", alebo podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,  ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením alebo výrobou tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily , neuhradené záväzky kupujúceho z minulosti atd.) alebo ak sa už tovar nevyrába alebo ak tovar nie je možné technickými prostriedkami dodávateľa vyrobiť . V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

 

8. Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.loziskaren.sk.

 

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru hneď pri jeho preberaní. Pokiaľ nevykoná prehliadku tovaru pri jeho preberaní, môže si uplatniť nároky z chýb na tovare len v prípade, keď preukáže, že tovar bol poškodený už v čase preberania.

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu a za funkčné  chyby dodaného tovaru.

V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý je poškodený alebo ak sa chyby na tovare objavili v záručnej dobe, je povinný čo najskôr oznámiť poškodenie tovaru predávajúcemu na e-mailovej adrese predaj@sengar.sk . Ak reklamácia bude opodstatnená, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí, prípadne zníženie kúpnej ceny tovaru.

 

Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaniká:

•               nepredložením dokladu o zaplatení tovaru alebo dodacieho listu,

•               uplynutím záručnej doby tovaru,

•               neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

•               poškodením tovaru súvisiace s nedodržiavaním obvyklého návodu na použitie,

•               pri násilnom poškodení,

•               prevádzkou a použitím tovaru v extrémnych a neobvyklých podmienkach .

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.