OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi .

Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou.